Sužibėk.lt taisyklės

Taisyklės galioja nuo 2021 06 15 dienos.

Taisyklių redakciją galiojusią iki 2021 06 14 galite rasti ČIA.

1.Bendrosios nuostatos

    1.1.Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto parduotuvėje „suzibek.lt“ (toliau –Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir UAB Technikos Era, valdančios interneto svetainę Suzibek.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės) Parduotuvėje.
    1.2.Parduotuvės veikla vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
    1.3.Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
   2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes suzibek.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

           2.1.1. internetu užsiregistruodamas suzibėk.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

           2.1.2. internetu nesiregistruodamas suzibek.lt;

   2.2.Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 2.1.1 – 2.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose suzibek.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie suzibek.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

   2.3.Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, nurodęs pristatymo būdą ir jeigu reikia pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. jas akceptavęs – susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo interneto parduotuvėje suzibek.lt taisyklėmis susipažinau ir sutinku“), paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

    2.4.Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

    2.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma lietuvių kalba.

3.Pirkėjo teisės
    3.1.Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

    3.2.Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.

    3.3. Atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, apie tai informuodamas pardavėją el. paštu info@suzibek.lt.

    3.4.Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.Pirkėjo pareigos
    4.1.Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti. Duomenys turi būti tikslus ir aiškus, be trumpinių. 
    4.2.Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.
    4.3.Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
    4.4.Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.Pardavėjo teisės
    5.1.Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.
    5.2.Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam parduotuvės veikimui.
    5.3.Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.
    5.4.Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už Prekes per 24 val., Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
    5.5.Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais, nurodytą 7.3.2. punkte. Jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti telefonu su Pirkėju per 3 darbo dienas, jis turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
    5.6.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
    5.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Esant Taisyklių nuostatų neatitikimų imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, taikomos imperatyvios teisės aktų nuostatos, galiojančios teisinių santykių atsiradimo metu, išskyrus atvejus kai minėti teisės aktai netaikytini. Taisyklių pakeitimai galioja ir taikomi teisiniams santykiams, atsiradusiems nuo Taisyklių įsigaliojimo dienos. 
    5.8.Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.Pardavėjo pareigos
    6.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
    6.2.Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
    6.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus kiek įmanoma greičiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
    6.4.Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai
    7.1.Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos su PVM.
    7.2.Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.
    7.3.Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:
        7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka banko pavedimą į žemiau nurodytą UAB „Technikos Era“ banko sąskaitą. Atlikdamas pavedimą, Pirkėjas mokėjimo paskirtyje būtinai privalo nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo ID.

  Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas:
UAB "Technikos Era"
Įmonės kodas: 302596438
PVM mokėtojo kodas: LT100005988617
Gedimino pr. 7, Vilnius   LT- 01001
a/s LT187300010126013305
AB "Swedbank", Banko kodas 73000
Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti El. pašte suformuoto užsakymo ID.

    7.3.2. Automatiniu mokėjimu Paysera.
    7.4.Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą per 1 darbo dieną nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.
    7.5.Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Vartotojui“ skyrelyje „Mano užsakymai“, paspaudęs nuorodas „Žiūrėti krepšelį“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo ID, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, Prekių pristatymo kaina, galutinė suma „viso:“ (įskaitant ir mokesčius), kurią reikia sumokėti.

8.Prekių pristatymas
    8.1.Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas gali atsiimti Prekes, nemokėdamas Prekių pristatymo mokesčio plačiau. Kai Prekės sukomplektuojamos ir paruošiamos atidavimui, Pardavėjas e. paštu apie tai informuoja Pirkėją ir atsiunčia atsiėmimo kodą. Jeigu šiame punkte nepaminėta kitaip, Prekių atidavimui taikomos tokios pačios sąlygos ir terminai kaip ir Prekių pristatymui (8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.10., 8.11. punktai).

    8.2.Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas gali pristatyti Prekes Pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje, Prekių užsakymo formoje Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti čia.
    8.3.Visais atvejais, kai Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui, Prekių pristatymo (transportavimo) išlaidas apmoka Pirkėjas.  Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti čia.
    8.4.Prekių pristatymo mokestį (Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti čia) Pirkėjas sumoka kartu su mokėjimu už Prekes vienu iš 7.3. punkte pasirinktu būdu.
    8.5. Pardavėjas stengiasi pristatyti Prekes Pirkėjui laikotarpyje nuo 1 iki 7 darbo dienų, tačiau ne ilgesnis nei 30 d. Prekių pristatymas galimas darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Prekių pristatymo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Tokiu atveju Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie Prekių pristatymo vėlavimą ir nurodyti vėlavimo priežastis.
    8.6.Pardavėjas visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
    8.7.Jeigu Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą už Prekes banko pavedimu (7.3.1. punktas), pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pardavėjas gauna pilną apmokėjimą už Prekes su mokėjimo paskirtyje teisingai nurodytu užsakymo numeriu.
    8.8.Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais (7.3.2. punktas). Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos kai vykdomas užsakymas.
    8.9.Prieš pristatydamas Prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas turi telefonu suderinti Pirkėjui tinkamą Prekių pristatymo laiką.
    8.10.Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats, ir Prekes pristačiusiam asmeniui paprašius, turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali pats priimti Prekių, jis užsakymo formoje gali nurodyti kitą asmenį, priimsiantį Prekes, o pastarasis Prekes pristačiusiam asmeniui paprašius privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
    8.11.Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrinti Prekių kiekį ir būklę. Pastebėjus Prekių kiekio trūkumą ar Prekių įpakavimų pažeidimus, Pirkėjas privalo tai pažymėti PVM sąskaitoje-faktūroje (ar kitame Prekių perdavimo dokumente) kaip pastabą. Pirkėjui priėmus Prekes ir pasirašius PVM sąskaitoje-faktūroje (ar kitame Prekių perdavimo dokumente) be pastabų, laikoma, kad perduotų Prekių kiekis ir pakuotė yra tinkami ir Pirkėjas dėl to nebegali reikšti pretenzijų Pardavėjui.

9.Prekių kokybės garantija
    9.1.Kiekvienos Prekės pagrindinės savybės, eksploatavimo ir/ar įrengimo ypatumai yra nurodomi prie Prekės esančiame Prekės aprašyme arba instrukcijoje. 
    9.2.Prekėms taikoma 2 metų garantija, numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
    9.4.Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui (PVM sąskaitos-faktūros išrašymo) datos.
    9.5.Pardavėjas neatsako už Prekių defektus, sugadinimą, pažeidimus, atsiradusius dėl Pirkėjo kaltės. 
    9.6.Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realios Prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

    10.1. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

   10.2.  Negalimas grąžinimas supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

   10.3. Visas išlaidas susijusias su prekių transportavimu apmoka Pirkėjas. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti čia.

   10.4. Kilus ginčui dėl Prekės išvaizdos pasikeitimų ar sugadinimo, Pirkėjas kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikia Prekes ekspertizei. Prekių kokybės įvertinimo išlaidas apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
    10.5. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

    10.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ] arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@suzibek.lt. (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba PVM sąskaitos-faktūros numerį), pardavėjui per 14 dienų nuo Prekių pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių bei juridiniai asmenys.   

    10.7. Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 10.6. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekės nebuvo sugadintos, nesugadintos pakuotės, nenuimtos etiketės ir jų išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.

     10.8. Neteisminis ginčo sprendimas:
Jūs galite pateikti mums rašytinę pretenziją el.p info@suzibek.lt, kurią išnagrinėsime ne vėliau kaip per 14 dienų. Jei Jūsų netenkina Suzibek.lt parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .


11.Atsakomybė
    11.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje, pristatymo adrese ir mokėjimo pavedime pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje ar pristatymo adrese ar mokėjimo pavedime pateiktų duomenų klaidingumo arba netikslumo. Pardavėjas nėra atsakingas už dėl to kilusius padarinius.
    11.2.Jeigu Pirkėjas per Parduotuvėje esančias nuorodas patenka į bet kokius kitus interneto tinklalapius ar svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už tuose interneto tinklalapiuose ar svetainėse esančią informaciją ir vykdomą veiklą.
    11.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


12.Informacijos siuntimas
    12.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
    12.2.Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjui raštu Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu. Pirkėjas taip pat gali užduoti klausimus, teirautis, išsakyti pageidavimus ar nusiskundimus Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.Baigiamosios nuostatos
    13.1.Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
    13.2.Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, dėl šių Taisyklių ar pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.